22.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: често задавани въпроси   

 

1. Членовете на СИК и охраната, които работят в секция, различна от постоянния им адрес, и не са вписани в избирателния й списък, могат да гласуват там само ако адресната им регистрация към 24 април 2015 г. е на територията на същата община. Ако се произвеждат и избори за кмет на кметство членовете на СИК и охраната, посочени в изречение първо, гласуват за кмет на кметство само ако адресната им регистрация е в кметството. Ако регистрацията на посочените лица не е на територията на кметството, те гласуват само за общински съветници и кмет на община.

2. По повод гласуване с ПСИК за местните избори:

Когато към 4 октомври 2015 г. не са подадени поне 10 заявления за отделни населени места и не е/са създадена/и подвижна/и избирателна/и секция/и за отделни населени места, а една обща секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за цялата община, включените в избирателния списък избиратели могат да гласуват само за общински съветници и за кмет на община.

Когато при създаването й, в обхвата на секция, обслужвана с подвижна избирателна кутия, е включена територията на едно кметство, от което има подадени повече от 10 заявления, и територии на други населени места от общината, подадените заявления, за всяко едно от които са по-малко от 10, се създава Списък за гласуване за кмет на кметство само за територията на кметството, от което към 4 октомври 2015 г. е имало повече от 10 заявления, като в този списък се дописват имената на подалите заявления до 19 октомври 2015 г. от територията на това кметство. Всички останали избиратели гласуват само за кмет на община и за общински съветници.

В случай че някой избирател възразява срещу посочените по-горе условия, то той може да оттегли подаденото от него заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия и да бъде вписан в избирателния списък по постоянния си адрес от общинската администрация на ръка преди предаване на списъка на СИК.

По писменото заявление на избирателя той се зачертава с хоризонтална черта от списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, като в графа „Забележки“ се посочва причината за заличаването.

По повод гласуването с ПСИК за референдума:

Въпросът е уреден в Решение №2463-МИ/НР от 2 октомври 2015 г. на ЦИК.

3. Дописването в допълнителната страница на избирателния списък се допуска само след проверка дали лицето не фигурира в списъка на заличените лица.

Ако лицето фигурира в списъка на заличените лица, дописване е допустимо само след представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК, издадено от кмета на общината/района/кметството. Ако лицето не представи удостоверение по чл. 40 от ИК, не се дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.

В националния референдум лицата, които са се явили в секцията по постоянния си адрес и са включени в Списъка на заличените лица, срещу името на които е вписано „МВнР“, се допускат да гласуват, след като подпишат декларация – Приложение № 16-НР, че не са гласували и няма да гласуват на друго място в националния референдум. От тях не се изисква представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК.

4. Образци на бюлетини се поставят на таблото в началото на изборния ден, като на лицевата страна по диагонал се изписва „образец“. Пакетите с бюлетините и с печата се отварят сутринта на 25 октомври 2015 г.

5. На избирателя се подават всички бюлетини, с които има право да гласува в изборите за общински съветници и кметове, ако избирателят е заявил, че ще гласува за общински съветници и за кметове, и бюлетина с плик, ако е заявил, че ще гласува в националния референдум.

6. Ако бъде отбелязана преференция върху заличен кандидат или върху номер, за който няма издигнат кандидат (при по-късите листи) гласът се брои като подаден без преференция и се отбелязва в графата „без“ (без преференция) по т. 10 на лист 2 от протокола на СИК за общински съветници.

7. Кочаните с бюлетини се разделят най-много на 2 или 3 части за по-малките секции или за предоставяне на необходимия брой бюлетини. В приложения № 77-МИ/№ 79-МИ се описва, че кочанът е с по-малко от 100 бюлетини и от кой номер започва и на кой номер завършват бюлетините.

8. В секциите с над 500 избиратели с голяма активност на населението при възможност може да се монтира трета кабина, но така че да се осигури редът в помещението и да се избегне струпване на избиратели вътре в него.

9. При маркиране на печата се създават два протокола за маркирания печат – Приложение № 78-МИ и Приложение № 63-НР – с него се подпечатват бюлетините за общински съветници и за кметове и всички копия на протоколи и от местни избори, и от национален референдум.

10. Тъй като има два списъка – за местни избори и за национален референдум, не е желателно разделянето на всеки един от тях на две и повече части, за да не се объркат и разменят части от тях.

11. Не се допуска тримата членове на СИК, които представят протоколите в ОИК, да извършват корекции в точките на протокола, които касаят изборните резултати (т. 7, 8 и 9).

12. Неподписването на протокола от член на СИК не го прави недействителен. В протокола задължително се вписва, че лицето е отказало да подпише срещу името му. Такъв член на СИК носи административнонаказателна отговорност.

13. В приложения № 77-МИ/№ 79-МИ, т. 4, се описват последователно кочаните, номерът и общия брой на бюлетините поотделно за всеки вид избор, като срещу тях се отбелязва видът избор, за който са – ОС, КО, КР, КК.

Ако не е достатъчно мястото, описанието на кочаните, номерът и броят на бюлетините по видове избори се извършва по видове избори на отделен лист към т. 4. Че е създаден отделен опис се вписва в протокола в т. 4 и този опис става неразделна част от протокола – приложения № 77-МИ/№ 79-МИ.

При попълване на протоколите с изборните резултати се вписва в т. 5 броят на получените бюлетини само за съответния вид избор. В противен случай ще останат неудовлетворени контроли.

14. При попълване на т. 9 – разпределение на гласовете по партии, коалиции и независими кандидати, във всички протоколи, когато няма подадени гласове за съответната листа, задължително се вписва „0“ с цифри и с думи. При попълването на т. 10, лист 2 от протокола – подадените преференции за всеки един от кандидатите, когато няма подадени преференции, се вписва „0“.

15. Удостоверенията от МВР по чл. 263, ал. 1 от ИК и удостоверенията на осъдените и задържаните лица, когато се гласува с такива, се прилагат към избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове, а в списъка за националния референдум се отбелязва номерът на удостоверението и че то е приложено към списъка за изборите за общински съветници и за кметове, когато лицето гласува и в местни избори, и в национален референдум. При произвеждане на ІІ тур, ако личните му документи не са изготвени, избирателят се снабдява с ново удостоверение по чл. 263, ал. 1 от ИК.

16. На СИК в сборните секции, на територията на които гласуват две групи избиратели с адресна регистрация в кметството и с адресна регистрация извън територията на кметството, общинските администрации при предаването на книжата да предоставят на СИК списък с наименованията на населените места и адресите в тях (наименования на улиците), които попадат в територията на кметството с изрично отбелязване, че само лицата, регистрирани на тези адреси, гласуват за кмет на кметство, кмет на община и общински съветници и списък на населените места, които не попадат в кметството, с изрично отбелязване, че избирателите, живеещи (адресно регистрирани) в тях, гласуват само за кмет на община и общински съветници. Тези два списъка се закрепват към избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове.

17. Приложението, посочено в Приложение № 79-МИ е Приложение № 74-МИ.

18. В т. 5 на протокола за национален референдум – Приложение № 69-НР освен сгрешените бюлетини по чл. 267 от ИК се вписват и бюлетините по чл. 228 (показана) и чл. 227 (заснета) от ИК.

19. При наличие на заличен или починал кандидат в листа за кмет на община/район/кметство или за общински съветници, на образеца на бюлетините за кметове, които се поставят на таблото пред изборното помещение, името се зачертава с хоризонтална черта и срещу него се изписва „заличен“/„починал“. Същото отбелязване се извършва върху списъка с имената на кандидатите за общински съветници пред изборното помещение и в кабината за гласуване.

21.10.2015

Съобщение

20.10.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия-Джебел 21 октомври 2015г. от 16:00 часа.

17.10.2015

Съобщение

                                                                             Упълномощени Представители

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 17:00 часа на 24 октомври 2015 г. включително на ОИК-Джебел от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

14.10.2015

Съобщение

ОТ ОИК-Джебел 

На 19 октомври 2015г от 11:00 часа в заседателната зала на Общиска Администрация гр.Джебел ще се проведе обучение на членовете на Секционни Избирателни Комисии на територията на Община Джебел във връзка с изборите за общински съветници,кмет на Община,кметове на кметства и Национален Референдум насрочени за 25 октомври 2015г.

13.10.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия-Джебел 14 октомври 2015г. от 13:00 часа.

05.10.2015

Съобщение

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено в ОИК-Джебел до 18:00 часа на 23 октомври 2015 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район

Заместващите застъпници се регистрират до изборния ден по същия ред чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен видexcel формат.

05.10.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия-Джебел 07 октомври 2015г. от 13:00 часа.

01.10.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия-Джебел 01 октомври 2015г. от 13:00 часа.

23.09.2015

Съобщение

П Р О Т О К О Л

№ ............

Днес, 23.09.2015 година,  в град Джебел, улица ”Еделвайс” № 19 в сградата на Общинска Администрация-Джебел,  етаж 1- заседателната зала се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници, кмет на община и за кметове на кметства на 25 октомври 2015 година в Община Джебел, при спазване процедурите на основание чл.57, ал.1, т.1и2, във връзка с чл.87, ал.1, т. 10, чл.423, ал.1 и 2 на ИК и указанията на ЦИК с Решение №2250-МИ/18.09.2015.

     

   В залата присъстваха: Председателя на общиския съвет на ДПС –Сейфи Мехмедали; Зам.Кмета на общ.Джебел -Хюсеин Хюсеин; Секретаря на общината-Хайрие Мехмед; Кандидатът за кмет от ПП”ГЕРБ”- Ервин Хасан и кандидатът за общински съветник от ПП „БСП” – Ясен Устренски.

    

        Процедурата бе открита в 13.00 часа от председателя на ОИК- Джебел Златко Колачев, който определи за протоколчик Златан Гогаов и разреши на г-жа Мехмед да заснеме процедурата. Разясни на присъстващите и им бе дадена възможност за проверка съдържанието на трите урни, както следва: №1- в непрозрачни пликове имената на членовете на ОИК- Джебел без Председателя и отсъстващите Георги Бонев по здравословни и Цветанка Гранитска по уважителни причини; №2- в 5 непрозрачни плика изписани имената съгласно решенията за регистрация на политически партии, коалиции, местни коалиции, инициативен комитет, които имат поне един кандидат; №3- Пет непрозрачни плика съдържащи цифрите от 1 до 5.

Председателят на ОИК- Джебел изтегли два плика от урна №1 и прочете имената на членовете на ОИК Ангелина Хаджиева и Петър Орешков и веднага върна надписите в същите пликове и в урната. Хаджиева изтегли от урна № 2 плик със съдържание- лист с надпис ПП„БСП”. Орешков изтегли от урна № 3 плик със съдържание –лист с надпис „№ 5”.

Председателят на ОИК- Джебел изтегли два плика от урна №1 и прочете имената на членовете на ОИК Петър Орешков и Белкъз Алим и веднага върна надписите в същите пликове и в урната. Орешков изтегли от урна № 2 плик със съдържание- лист с надпис „Инициативен Комитет за Генерал Гешево”.  Алим изтегли от урна № 3 плик със съдържание –лист с надпис „№ 3”.

Председателят на ОИК- Джебел изтегли два плика от урна №1 и прочете имената на членовете на ОИК Белкъз Алим и Иван Грудев и веднага върна надписите в същите пликове и в урната. Алим изтегли от урна № 2 плик със съдържание- лист с надпис ПП„ГЕРБ”.  Грудев изтегли от урна № 3 плик със съдържание –лист с надпис „№ 4”.

Председателят на ОИК- Джебел изтегли два плика от урна №1 и прочете имената на членовете на ОИК Екатерина Райчева и Джевджет Мустафа и веднага върна надписите в същите пликове и в урната. Райчева изтегли от урна № 2 плик със съдържание- лист с надпис МК„ЕВЕТ”.  Мустафа изтегли от урна № 3 плик със съдържание –лист с надпис „№ 1”.

Последните изтеглени пликове иот урни №№ 1 и 2 бяха със съдържание – лист с надпис ПП”ДПС” и „№ 2”.

Поради изчерпване на процедурата по жребия обявеното открито заседание бе закрито от Председателя на ОИК Джебел в 13.40 часа като членовете на ОИК Джебел оформиха резултата, произнасяйки се с Решение № 44, представляващо неразделна част от настоящия протокол, който преподписаха.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОИК Джебел:

                                                                   ( Златко Милков Колачев)

 

ПРОТОКОЛЧИК:

                                                                   (Златан Гогов)

 

Зам.Председател:

                                      (Белкъз Наим Алим)

Секретар:

                                      (Ергин Шевкет Юсеин)

       и Членове:

 1. Ангелина Миткова Хаджиева ........................................
 2. Илина Атанасова Стоянова ........................................
 3. Джевдет Шакир Мустафа ........................................
 4. Петър Здравков Орешков ........................................
 5. Иван Грудев Иванов ........................................
 6. Екатерина Красимирова Райчева ........................................

   

22.09.2015

Съобщение

 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – Община ДЖЕБЕЛ

6850,гр.Джебел,ул. „Едейлвайс”, № 19,Общ.Джебел,Обл.Кърджали,тел./факс:03632/2284; GSM 0884040358;0889314494;email:Oik [email protected]

                                                                                                ДО

                                                                   ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ на

                                                                   О Б Л А С Т     К Ъ Р Д Ж А Л И

                                                                   Булевард „България”, № 41

         

                             На Ваш Изх. №  АК-02-1494-127-131/16.09.2015 год.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

 

                   В изпълнение на разпоредбите на Изборния Кодекс на Република България, Решенията на Централната Избирателна Комисия, указанията и действуващата нормативна база, Общинска Избирателна Комисия Джебел се е произнесла с Решение № 5 от 10 септември 2015 година относно определяне, образуване, одобряване и обявяване номерата на избирателните секции с неразделна част – таблица с обхвата на същите.

          Утвърдени се ЕКАТТЕ за населените места в Общината съгласно единната отраслова нормала за цялата страна и номерата на секциите.

          Дейността на комисията ни е изцяло съобразена със сроковете по ХРОНОГРАМАТА от ЦИК.

          ОИК обсъжда, съобразява и приема Решенията си по официални данни, получени от ГД”ГРАО” в МРРБ чрез Общината.

          Така са изградени и съобразявани Решенията в указанията за Общини до 30 000 жители. Съобразени са математическите правила относно изчисленията в Решение № 16 от 12.09.15 г. на ОИК, касателно общия брой места в секционните избирателни комисии – 314; и секционното ръководство – 132 члена.

          В по-късен етап, при извършената по хронология и регистрирана огромна работа, се оказва следното:

          В повече от четири населени места на Общината живеят под 20, по трима, четири жители.

          Съгласно изискванията, не следва да се образува секция за под 20 избиратели.

          Обсъждани са също законовите възможности за „подвижна секция”.

          При тази обстановка, в Решение № 15 от 12 септември 2015 година на ОИК Джебел и приложената таблица е отразено:

Секция №

Населено място:

Брой избиратели:

..........

..........

..........

090800006

с.Телчарка

88

 

с.Албанци

6

..........

..........

..........

090800012

с.Поточе

20

 

с.Рът

20

..........

..........

..........

0908000026

с.Търновци

48

 

с.Брежана

15

..........

..........

..........

090800029

с.Контил

30

 

с.Рожденско

22

 

          В Решение № 15 от 12 септември 2015 година, по приложената таблица е видно, че за обсъжданите обезлюдени села са посочени секции в друго населено място, но на друг – различен адрес!

          Реално е съществувала опасноста и за населените места, към които се присъединяват други – също да са с под 20 избиратели.

          От същите населени места няма постъпили комплекти с документи за регистрация на партии/коалиции, Инициативни комитети, кандидати за кметова или общински съветници.

          Съобразно Закона, на основание квотния принцип, ОИК Джебел се е произнесла с Решения №№ 12; 13; 14; 15 и 16 относно: определяне номерата на избирателните райони; броя на мандатите за общински съветници; формиране и утвърждаване на единни номера на избирателните секции; определяне броя на членовете на всяка Секционна Избирателна Комисия(СИК); разпределяне на местата в СИК в Община Джебел при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година.

          Тези Заповеди на Кмета и Решенията на ОИК Джебел са обсъдени, разяснени, публикувани и обявени по надлежния ред и не са протестирани, оспорени или обжалвани  до момента.

          Не е в компетенциите на ОИК да взема отношение, да коментира и обсъжда списъци за кметства и техния брой.

          Задълженията ни са относно законосъобразното образуване на секциите с оглед осигуряване избирателното право.

 

Град Джебел,                                  Председател на ОИК Джебел:

20.09.2015 година.                                             (Златко Милков Колачев)

 

 

21.09.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия-Джебел 22 септември 2015г. от 18:00 часа.

20.09.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия-Джебел 20 септември 2015г. от 16:00 часа.

20.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015 год. в 13:00 часа в заседателната зала на общ.Джебел етаж  1, ул.“Еделвайс“ № 19, ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Джебел.

Жребият е общ за всички видове избори в община Джебел- за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство.

В жребия участват партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК-Джебел  поне един кандидат, и независимите кандидати в избор и без да се повтарят.

20.09.2015

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия-Джебел 21 септември 2015г. от 16:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 123 / 21.03.2016

  относно: Определяне на представители на ОИК Джебел за получаване и предаване на чувал с изборни материалии от избирателните списъци и протоколи от СИК №32 с.Рогозче, общ.Джебел по адм. Дело № 14143/2015 год. на ВАС гр.София във връзка с проведените местни избори на 25.10.2015 год.

 • № 122 / 21.03.2016

  относно: Определяне на представители на оик-Джебел, за получаване и предаване на избирателните списъци и протоколи от СИК № 032 с.Рогозче, общ.Джебел от административен съд Кърджали по административно дело №14143/2015 г. на ВАС-София, във връзка с проведените местни избори на 25.10.2015 год.

 • № 121 / 26.01.2016

  относно: Определяне на процесуален представител на ОИК-Джебел за явяване пред върховния административен съд на Република България по административно дело №14143/2015 г. по описа на четвърто отделение на ВАС, насрочено за разглеждане на 27.01.2016 г. от 11.00 часа. С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК ОИК-Джебел

всички решения