Общинска избирателна комисия Джебел


РЕШЕНИЕ
№ 64
Джебел, 30.09.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичните файлове с образци на бюлетини за кмет на община Джебел, за общински съветници и кметове на кметства

Одобряване на графичните файлове с образци на бюлетини за кмет на община Джебел, за общински съветници и кметове на кметства както следва: 1.с.Великденче, 2.с.Воденичарско, 3.с.Вълкович, 4.Ген.Гешево, 5.с.Добринци, 6.с.Душинково, 7.с.Желъдово, 8.с.Илийско, 9.с.Казаците, 10.с.Козица, 11.с.Лебед, 12.с.Мишевско, 13.с.Мрежичко, 14.с.Папрат, 15.с.Плазище, 16.с.Подвръх, 17.с.Полянец, 18.с.Ридино, 19.с.Рогозари, 20.с.Рогозче21.с.Слънчоглед, ,22.с.Сипец, 23.с.Телчарка, 24.с.Търновци, 25.с.Тютюнче, 26.с.Устрен, 27.с.Църквица, 28.с.Щерна, 29.с.Ямино, 30.с.Припек, и начина на изписване на имената,  партиите  и кандидатите в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

     След получаване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони, ОИК принтира образците на бюлетините. След извършена проверка на същите установи, че съдържанието им отговаря на изискванията на чл.421 и чл.422 от ИК.

            На основание чл. 87, ал.1, т.9  от ИК, и в изпълнение на  Решение №993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия-Джебел :

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на Община Джебел (приложение №1, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за общински съветници в Община Джебел  (приложение №2, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Великденче, Община Джебел  (приложение №3, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Воденичарско, Община Джебел  (приложение №4, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Вълкович, Община Джебел  (приложение №5, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Ген.Гешево, Община Джебел  (приложение №6, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Добринци, Община Джебел  (приложение №7, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Душинково, Община Джебел  (приложение №8, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Желъдово, Община Джебел  (приложение №9, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Илийско, Община Джебел  (приложение №10, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Казаците, Община Джебел  (приложение №11, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Козица, Община Джебел  (приложение №12, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Лебед, Община Джебел  (приложение №13, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Мишевско, Община Джебел  (приложение №14, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Мрежичко, Община Джебел  (приложение №15, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Папрат, Община Джебел  (приложение №16, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Плазище, Община Джебел  (приложение №17, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Подвръх, Община Джебел  (приложение №18, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Полянец, Община Джебел  (приложение №19, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Ридин, Община Джебел  (приложение №20, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Рогозари, Община Джебел  (приложение №21, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Рогозче, Община Джебел  (приложение №22, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Слънчоглед, Община Джебел  (приложение №23, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Сипец, Община Джебел  (приложение №24, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Телчарка, Община Джебел  (приложение №25, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Търновци, Община Джебел  (приложение №26, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Тютюнче, Община Джебел  (приложение №27, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Устрен, Община Джебел  (приложение №28, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Църквица, Община Джебел  (приложение №29, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Щерна, Община Джебел  (приложение №30, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Ямино, Община Джебел  (приложение №31, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Припек, Община Джебел  (приложение №32, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел  на 27 октомври 2019 г. 

Приложения от №1 до №32 представляват неразделна част от протокола и не се обявяват.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ангелина Миткова Хаджиева

Секретар: Ергин Шевкет Юсеин

* Публикувано на 30.09.2019 г. в  17:40  часа

Председател: Ангелина Миткова Хаджиева

Секретар: Ергин Шевкет Юсеин

* Публикувано на 30.09.2019 в 17:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 141 / 14.11.2019

  относно: Предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на общинска администрация

 • № 140 / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на следващ от съответната кандидатска листа

 • № 139 / 01.11.2019

  относно: Допълване на Решение № 136-МИ от 28.10.2019г.

всички решения