01.11.2019

Заседание на ОИК-Джебел

На 04.11.2019 год. от 13:30 часа в сградата на Община Джебел с адрес: гр. Джебел, ул.”Еделвайс” № 19, ет.4 ще се проведе редовно заседание на ОИК-Джебел

24.10.2019

увтърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съве

23.10.2019

Получаване на изборни материали

Общинска избирателна комисия – Джебел, уведомява ръководния състав и членовете на секционните избирателни комисии, че на 26 Октомври 2019 г. от 14:00 часа, ще бъдат раздавани материалите за местни избори 2019 г.

Материалите ще бъдат раздавани в ОбА-Джебел, етаж 2 от представители на ОИК и Общинска администрация

15.10.2019

Обучение на СИК

Общинска избирателна комисия – Джебел, уведомява ръководния състав и членовете на секционните избирателни комисии, че обучението им  ще се проведе от  ОИК  съгласно следния график: 

Дата

Час

Място

     

18.10.2019 г.

/петък/

12:00

Заседателна зала на ОбА Джебел

ул. „Еделвайс“ № 19

 

ЖЕЛАТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ НА СИК !

07.10.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници – Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК.

 

            Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Джебел чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

 

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т.4 от Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

 

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Джебел.

 

Упълномощени представители – Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК.

 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Джебел от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Джебел.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

07.10.2019

БЮЛЕТИНИ ЗА ИЗБОР НА 27.10.2019 НА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

На основание т.7, изречение второ от Решение № 993-МИ/07.09.2019 на ЦИК и писмо на ЦИК МИ-15-697/05.10.2019 год/наш.вх.63/06.10.2019 публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

Вид бюлетина

Населено място

СКАНИРАНИ БЮЛЕТИНИ

1

общински съветници

ДЖЕБЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2

кмет на община

ДЖЕБЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА

3

кмет на кметство

ТЕЛЧАРКА

ТЕЛЧАРКА

4

кмет на кметство

КАЗАЦИТЕ

КАЗАЦИТЕ

5

кмет на кметство

СЛЪНЧОГЛЕД

СЛЪНЧОГЛЕД

6

кмет на кметство

ПЛАЗИЩЕ

ПЛАЗИЩЕ

7

кмет на кметство

ВОДЕНИЧАРСКО

ВОДЕНИЧАРСКО

8

кмет на кметство

РОГОЗЧЕ

РОГОЗЧЕ

9

кмет на кметство

МРЕЖИЧКО

МРЕЖИЧКО

10

кмет на кметство

ВЕЛИКДЕНЧЕ

ВЕЛИКДЕНЧЕ

11

кмет на кметство

ПОЛЯНЕЦ

ПОЛЯНЕЦ

12

кмет на кметство

ДУШИНКОВО

ДУШИНКОВО

13

кмет на кметство

РИДИНО

РИДИНО

14

кмет на кметство

КОЗИЦА

КОЗИЦА

15

кмет на кметство

УСТРЕН

УСТРЕН

16

кмет на кметство

ЯМИНО

ЯМИНО

17

кмет на кметство

МИШЕВСКО

МИШЕВСКО

18

кмет на кметство

ЦЪРКВИЦА

ЦЪРКВИЦА

19

кмет на кметство

ТЪРНОВЦИ

ТЪРНОВЦИ

20

кмет на кметство

ЩЕРНА

ЩЕРНА

21

кмет на кметство

ПРИПЕК

ПРИПЕК

22

кмет на кметство

ЛЕБЕД

ЛЕБЕД

23

кмет на кметство

ГЕНЕРАЛ  ГЕШЕВО

ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО

24

кмет на кметство

ЖЕЛЪДОВО

ЖЕЛЪДОВО

25

кмет на кметство

ДОБРИНЦИ

ДОБРИНЦИ

26

кмет на кметство

ВЪЛКОВИЧ

ВЪЛКОВИЧ

27

кмет на кметство

ПАПРАТ

ПАПРАТ

28

кмет на кметство

ТЮТЮНЧЕ

ТЮТЮНЧЕ

29

кмет на кметство

ИЛИЙСКО

ИЛИЙСКО

30

кмет на кметство

РОГОЗАРИ

РОГОЗАРИ

31

кмет на кметство

СИПЕЦ

СИПЕЦ

32

кмет на кметство

ПОДВРЪХ

ПОДВРЪХ

 

 

 

ВСИЧКИ БЮЛЕТИНИ.zip

03.10.2019

ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА СИК

В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае да участва при произвеждането на избори за общински съветници и кметове, насрочен на 27.10. 2019г., то същото следва да подаде заявление до Общинската избирателна комисия – Джебел, чрез партията, която го е предложила, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.
В случай, че се касае до технически грешки и дублиране на имена при подаване на списъците за членове на СИК от партиите или коалициите и необходимостта от замяна на посочени дублираните членове на СИК, не е необходимо подаване на заявление от съответните лица, назначени за членове на СИК. В такава хипотеза е достатъчно съответната партия или коалиция писмено да заяви необходимостта от замяна на сгрешените имена, предложени за членове на СИК с нови лица, които да бъдат назначени на тяхно място.
Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители следва да подаде в ОИК писмено предложение, съдържащо три имена, ЕГН, длъжност и телефон на предложените за назначаване членове на СИК.
В заявлението, освен горното следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, за която се правят предложенията.
Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с решение на ОИК, с което се освобождава отказалият се или грешно посочен член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната.      

Примерно заявление за освобождаване от СИК

25.09.2019

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

ОИК-ДЖЕБЕЛ  напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
25.09.2019

ВАЖНО !!!

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

23.09.2019

Регламент за отпуските на кандидатите за общински съветници и за кметове.

Действащите кметове, кандидати за нов мандат, ще трябва да излязат в отпуск, след като получат регистрация от Общинската избирателна комисия до полагането на клетва от новоизбрания кмет. ЦИК регламентира отпуските на кандидатите за общински съветници и за кметове.

Регистрацията на листите за общински съветници и на кандидатите за кметове в общинските комисии приключва на 24 септември в 17:00 часа. На следващия ден кметовете, които се кандидатират за кмет, отново трябва да излязат в отпуск, независимо дали платен или неплатен, като със заповед посочат свой заместник.

Кандидатите за общински съветници, ако са на общинска или на държавна служба, или действащи съветници в момента, ще излизат в отпуск само в рамките на предизборната кампания и то за дните, в които участват в предизборни прояви.

Говорителят на ЦИК Таня Цанева допълни:

„А кметовете, действащи кметове, които се кандидатират за общински съветници, те ще излизат в отпуск само когато са ангажирани с провеждане на предизборната кампания“.

Депутатите, кандидати за кметове или общински съветници, не излизат в отпуск.

На 25 септември в ЦИК ще бъде изтеглен жребият с номерата на регистрираните партии и коалиции. След тях в местните бюлетини ще се добавят по реда на регистрацията в общинските комисии и местните коалиции и независимите кандидати.

 

18.09.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИЯ ВИД НА СПИСЪЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТбщение

 Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук

 

 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
18.09.2019

УКАЗАНИЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. ОИК Джебел е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове ва 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.

- вписване на имената на кандидати, членове на инициативни комитети, застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в съответните регистри и публикуването на имената в съответните публични регистри на ОИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, членове на инициативни комитети, кандидати, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява КЗЛД.

 

 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО ОТ ОИК НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ

 1. ОИК – Джебел, с адрес гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19, ет. 4, в сградата на Общинска администрация - Джебел, Стая №23 - Заседателна зала, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
18.09.2019

предстоящите консултации за съставите на Секционните избирателни комисии (СИК)

До

Община Джебел и партиите и коалициите във връзка с предстоящите консултации за съставите на Секционните избирателни комисии (СИК)

 

Уважаеми дами и господа,

При изготвяне на предложенията си за състав на секционните избирателни комисии в община Джебел, следва да използвате следната таблица

 

ТАБЛИЦА

 

Брой членове във всяка секционна избирателна комисия, както и разпределението по партии/коалиции на секционното ръководство: 22/13.09.2019 год. 

решение № 22 за опр. брой на членовете на СИК

18.09.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИЯ ВИД НА СПИСЪЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
17.09.2019

Съобщение

С ъ о б щ е н и е

 

Началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за  участие в изборите за общински съветници и за кметове  е на 17 септември 2019 г. 9 00 ч.

 Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул."Еделвайс" № 19, ет.4, стая № 23-заседателна зала.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9 00 до 17 00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е до 17 00 ч. на 24 септември 2019 г.

 

 Регистрацията на кандидастките листи в ОИК се извършва по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в посочения по-долу Excel формат

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК - вариант 11.09.2019

09.09.2019

Заседание на ОИК-Джебел

На 11.09.2019 год. от 17:30 часа, ще се проведе заседание на ОИК- ДЖЕБЕЛ.

06.09.2019

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 oктомври 2019 г. e от 09.00 ч. до 17.00 ч. от понеделник  09.09.2019 год.  в Общинска избирателна комисия  Джебел, общ. Джебел,  област Кърджали, намираща се в административната сграда на Общинска  администрация – Джебел, ул.”Еделвайс“  № 19, ет.4, стая № 23 – Заседателна зала.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. и Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисии.

04.09.2019

Заседание на ОИК-Джебел

На 06.09.2019 год. от 10:00 часа в сградата на Община Джебел с адрес: гр. Джебел, ул.”Еделвайс” № 19, ет.4 ще се проведе редовно заседание на ОИК-Джебел

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 141 / 14.11.2019

  относно: Предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на общинска администрация

 • № 140 / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на следващ от съответната кандидатска листа

 • № 139 / 01.11.2019

  относно: Допълване на Решение № 136-МИ от 28.10.2019г.

всички решения